Skip to content Skip to footer

Podmienky ochrany osobných údajov

1. Základne ustanovenia:

Prevádzkovateľ (správca) Vašich osobných údajov podľa článku 4 bod 7. Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR)  je spoločnosť ZEEN WORLD s. r. o. Palánok 1, 949 01 Nitra, Slovakia, IČO: 55 835 350

 Kontaktné údaje správcu sú :

Email: info@zeenworld.com   

Čo je osobný údaj?

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Čo je spracúvanie osobných údajov?

Spracúvaním osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Prevádzkovateľ  (Správca)  nemá povinnosť vymenovať/určiť  Zodpovednú osobu.

2. Zdroje a kategórie osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje (priamo od Vás), ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré získal na základe plnenia Vašej objednávky.

Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

3. Zákonný dôvod a účel spracovania:

Zákonným dôvodom spracovania je:

 • Plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písmeno b) GDPR
 • Oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu podľa článku 6 ods. 1 písmeno f) GDPR
 • Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účely poskytovania priameho marketingu podľa článku 6 ods. 1 písmeno a) GDPR

Účelom spracovania osobných údajov je :

 • Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje nevyhnutné pre úspešné vybavenie objednávky. (meno, adresa, kontakt), podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (s tým súvisí aj následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby, vybavovanie reklamácie a pod.); spracúvanie osobných údajov zákazníka prebieha bez súhlasu zákazníka, nakoľko právnym základom spracúvania jeho osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna zmluva uzavretá na diaľku medzi zákazníkom a prevádzkovateľom. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutná požiadavka na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu či zo strany prevádzkovateľa plniť jej podmienky.
 • Zasielanie marketingových ponúk a činenie ďalších marketingových aktivít.

Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 GDPR .

4. Doba uchovávania:

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje :

 • Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovania nároku vyplývajúceho  z týchto zmluvných vzťahov .
 • Po dobu než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu
 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov, ktorá vyplýva zo zákona č. 395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

5. Príjemcovia a tretie strany  osobných údajov

Kto je príjemca?

Príjemcom je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu.

Kto je tretia strana?

Treťou stranou je každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľom, sprostredkovateľom alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje.

 • Príjemcovia sú osoby, ktoré sa  podieľajú na dodaní tovaru, služieb, realizácii platieb na základe zmluvy. Zoznam príjemcov:
 • PPL CZ  – (profesional parcel logistic ) – Česká republika
 • DPD – Slovenská republika
 • Hermes Logistik Gruppe Deutschland GmbH – Nemecko
 • France Express Colissimo – Francúzko
 • General Logistics Systems Poland – Poľsko
 • DPD Hungária – Maďarsko
 • GLS –Taliansko
 • Hermes  Cheap Parcel Delivery & Courier Service –   Anglicko
 • Prevádzkovateľ neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje do tretích krajín

6. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal vhodné personálne, technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v spisovej podobe.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup výlučne ním poverené osoby.

7. Vaše práva:

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 1. Právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
 2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl.16 GDPR
 3. Právo na výmaz podľa čl.17 GDPR
 4. Právo na obmedzenie spracúvania čl.18 GDPR
 5. Právo na prenosnosť osobných údajov podľa článku 20 GDPR
 6. Právo namietať podľa článku 21 GDPR
 7. Právo odvolať súhlas (elektronicky, alebo na korešpondenčnú adresu)

Ďalej máte právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv na ochranu osobných údajov.

8. Ako môžete naplniť svoje práva?

a. Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k nim. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov. Žiadosť môžete podať elektronicky, na emailovú adresu info@zeenworld.com , alebo poštou na korešpondenčnú adresu : ZEEN WORLD s. r. o. Palánok 1, 949 01 Nitra, Slovakia, IČO: 55 835 350

b. Právo na opravu

Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie, a to elektronickou formou na emailovú adresu info@zeenworld.com , alebo poštou na korešpondenčnú adresu : ZEEN WORLD s. r. o. Palánok 1, 949 01 Nitra, Slovakia, IČO: 55 835 350

c. Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

 • už Vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli,
 • odvoláte svoj súhlas,
 • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov,
 • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť,
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet.

d. Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak

 • nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť,
 • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak Vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili,
 • Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv
 • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.

e. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

f. Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania zákazníckeho profilu,
 • môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

Ako môžete tieto práva vykonávať?

S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

emailom : na info@zeenworld.com, písomne alebo osobne doručením na adresu: ZEEN WORLD s. r. o. Palánok 1, 949 01 Nitra, Slovakia, IČO: 55 835 350

V prípade, že sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv na ochranu osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO 36064220,  email statny.dozor@pdp.gov.sk
Telefonický kontakt na podateľňu úradu: +421 2 32 313214

9. Zásady používania súborov cookies

Čo sú súbory cookies?

Ako je bežnou praxou na takmer všetkých profesionálnych webových lokalitách, táto lokalita používa súbory cookies, čo sú malé súbory sťahované do Vášho počítača za účelom zlepšenia poskytovaných služieb. Táto stránka popisuje aké informácie zbierame, ako ich využívame, a prečo občas musíme tieto súbory ukladať. Tiež poskytneme informácie o tom, ako môžete predísť ukladaniu súborov cookies, čo však môže zhoršiť alebo “pokaziť” určité prvky funkcionality tejto webovej lokality. Ďalšie všeobecné informácie o cookies nájdete na Wikipédii v článku o HTTP cookies. 

Ako používame súbory cookies 


Súbory cookies používame z rôznych dôvodov, ktoré sú uvedené nižšie. Vo väčšine prípadov, bohužiaľ, neexistujú štandardizované možnosti ako zakázať súbory cookies bez toho, aby úplne zablokovali funkcionalitu a vlastnosti, ktoré tejto lokalite poskytujú. Odporúča sa, aby ste všetky súbory cookies nechali povolené, ak si nie ste istí, či ich potrebujete alebo nie, pre prípad, že sa používajú na poskytovanie služby, ktorú využívate. 

Zakázanie súborov cookies 


Nastaveniu súborov cookies môžete zabrániť tak, že upravíte nastavenia vo Vašom prehliadači (prezrite si časť Pomoc vo Vašom prehliadači, ak chcete zistiť ako to urobiť). Berte na vedomie, že zakázanie súborov cookies bude mať vplyv na funkčnosť tejto a mnohých iných webových lokalít, ktoré navštívite. Zakázanie súborov cookies má obvykle za následok aj zakázanie určitých funkcii a vlastností tejto lokality. Preto sa odporúča aby ste súbory cookies nezakazovali.

Súbory cookies, ktoré nastavujeme 


Keď zadáte údaje prostredníctvom formulárov, napríklad tých, ktoré nájdete na kontaktných stránkach alebo formulároch komentárov, súbory cookies môžu byť nastavené tak, aby si zapamätali informácie o užívateľovi pre budúcu korešpondenciu. 

Súbory cookies tretích strán 


V istých špeciálnych prípadoch používame aj súbory cookies, ktoré sú poskytované dôveryhodnými tretími stranami. Nasledujúca časť popisuje, na ktoré súbory cookies môžete naraziť cez túto lokalitu. Táto lokalita využíva službu Google Analytics, ktorá predstavuje jedno z najrozšírenejších webových riešení na identifikáciu toho, akú lokalitu používate a spôsobov, ako môžeme Váš zážitok zlepšiť. Tieto súbory cookies môžu sledovať napríklad to, aký dlhý čas na lokalite trávite a aké stránky navštevujete, aby sme Vám aj naďalej mohli ponúkať zaujímavý obsah. Pre viac informácií o súboroch cookies Google Analytics navštívte oficiálnu stránku Google Analytics. Analýza tretími stranami sa používa na sledovanie a meranie používania tejto lokality, aby sme Vám aj naďalej mohli ponúkať zaujímavý obsah. Tieto súbory cookies môžu sledovať napríklad to, aký dlhý čas na lokalite trávite a aké stránky navštevujete, čo nám pomáha zisťovať, ako by sme pre Vás mohli lokalitu vylepšiť. V niektorých prípadoch Vám môžeme poskytovať obsah prispôsobený na základe toho, čo ste nám o sebe povedali buď priamo, alebo nepriamo prostredníctvom prepojenia na účet sociálnych médií. Tieto typy súborov cookies nám jednoducho umožňujú poskytovať relevantný obsah, ktorý by Vás mohol zaujímať. Taktiež používame tlačidlá a/alebo doplnky sociálnych médií, ktoré Vám umožnia prepojiť sa rôznymi spôsobmi s Vašou sociálnou sieťou. Na to, aby tieto tlačidlá a doplnky fungovali, Vám nasledovné sociálne médiá vrátane: Facebook, Youtube, nastavia súbory cookies cez našu webovú lokalitu, ktorá sa môže použiť na rozšírenie vášho profilu na ich webovej lokalite alebo na poskytovanie údajov, ktoré držia na rôzne účely uvedené v ich zásadách používania osobných údajov. 

WooCommerce

Funkčné, nutné

Použitie

WooCommerce používame na správa internetového obchodu. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Tieto údaje nie sú zdieľané s tretími stranami.

Funkčné, nutné

Meno
Expirácia
relácia
Funkcia
Uchovávať položky v nákupnom košíku
Meno
Expirácia
relácia
Funkcia
Uchovávať položky v nákupnom košíku
Meno
Expirácia
1 deň
Funkcia
Uchovávať položky v nákupnom košíku
Meno
Expirácia
relácia
Funkcia
Uchovávať vykonané akcie na webových stránkach
Meno
Expirácia
relácia
Funkcia
Uchovávať vykonané akcie na webových stránkach
Meno
Expirácia
trvalé
Funkcia

Elementor

Štatistické (anonymné)

Použitie

Elementor používame na tvorba obsahu. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Tieto údaje nie sú zdieľané s tretími stranami.

Štatistické (anonymné)

Meno
Expirácia
trvalé
Funkcia
Uchovávať vykonané akcie na webových stránkach

Wistia

Marketingové, Štatistické

Použitie

Wistia používame na zobrazenie videa. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Wistiasvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Marketingové

Meno
Expirácia
trvalé
Funkcia
Uchovávať vykonané akcie na webových stránkach

Štatistické

Meno
Expirácia
trvalé
Funkcia
Uchovávat, ak používateľ videl vložený obsah

WordPress

Funkčné, nutné

Použitie

WordPress používame na vývoj webových stránok. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Tieto údaje nie sú zdieľané s tretími stranami.

Funkčné, nutné

Meno
Expirácia
relácia
Funkcia
Získať informácie o tom, či je možné umiestniť súbory cookie
Meno
Expirácia
trvalé
Funkcia
Uchovávať prihlásených používateľov

Google Analytics

Štatistické, Marketingové, Funkčné, nutné

Použitie

Google Analytics používame na štatistiky webových stránok. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Google Analyticssvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Štatistické

Meno
Expirácia
trvalé
Funkcia
Uchovávať výpočet dní a času do nákupu
Meno
Expirácia
2 roky
Funkcia
Uchovávať a počítať zobrazenie stránok
Meno
Expirácia
1 deň
Funkcia
Uchovávať a počítať zobrazenie stránok
Meno
Expirácia
1 minuta
Funkcia
čítať a filtrovať požiadavky od robotov
Meno
Expirácia
1 rok
Funkcia
Uchovávať a počítať zobrazenie stránok
Meno
Expirácia
30 minút
Funkcia
Uchovávať čas návštevy

Marketingové

Meno
Expirácia
2 roky
Funkcia

Funkčné, nutné

Meno
Expirácia
relácia
Funkcia
Poskytnúť technický monitoring

Smartlook

Účel čakajúceho vyšetrovania

Použitie

Smartlook používame na tepelné mapy a záznamy obrazovky. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Smartlooksvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Účel čakajúceho vyšetrovania

Meno
Expirácia
Funkcia
Meno
Expirácia
Funkcia
Meno
Expirácia
Funkcia

Facebook

Marketingové, Funkčné, nutné

Použitie

Facebook používame na zobrazenie najnovších sociálnych príspevkov a/alebo tlačidiel na zdieľanie na sociálnych sieťach. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Facebooksvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Marketingové

Meno
Expirácia
3 mesiace
Funkcia
Uchovávať a sledovať návštevy na rôznych webových stránkach
Meno
Expirácia
2 roky
Funkcia
Uchovávať poslednú návštevu
Meno
Expirácia
1 rok
Funkcia
Uchovávať podrobnosti o účte
Meno
Expirácia
3 mesiace
Funkcia
Uchovávať jedinečné ID relácie
Meno
Expirácia
3 mesiace
Funkcia
Zaistiť zobrazovanie reklám alebo opätovné zacielenie
Meno
Expirácia
90 dní
Funkcia
Uchovávať prihlásených používateľov
Meno
Expirácia
2 roky
Funkcia
Poskytnúť prevenciu podvodov
Meno
Expirácia
30 dní
Funkcia
Uchovávať jedinečné ID používateľa
Meno
Expirácia
2 roky
Funkcia
Uchovávať podrobnosti o prehliadači
Meno
Expirácia
1 rok
Funkcia
Uchovávať podrobnosti o účte

Funkčné, nutné

Meno
Expirácia
1 týždeň
Funkcia
Získať informácie o rozlíšení obrazovky
Meno
Expirácia
90 dní
Funkcia
Poskytnúť prevenciu podvodov
Meno
Expirácia
relácia
Funkcia
Uchovávať a sledovať, či je karta prehliadača aktívna

ThemeREX

Funkčné, nutné

Použitie

ThemeREX používame na dizajn webových stránok. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Tieto údaje nie sú zdieľané s tretími stranami.

Účel čakajúceho vyšetrovania

Meno
Expirácia
1 rok
Funkcia

Funkčné, nutné

Meno
Expirácia
1 deň
Funkcia
Poskytnúť responzívny web

Google Fonts

Marketingové

Použitie

Google Fonts používame na zobrazenie webfontov. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Google Fontssvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Marketingové

Meno
Expirácia
vyprší okamžite
Funkcia
Získať IP adresu

Google reCAPTCHA

Marketingové

Použitie

Google reCAPTCHA používame na prevencia spamu. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Google reCAPTCHAsvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Marketingové

Meno
Expirácia
relácia
Funkcia
čítať a filtrovať požiadavky od robotov
Meno
Expirácia
relácia
Funkcia
čítať a filtrovať požiadavky od robotov
Meno
Expirácia
trvalé
Funkcia
čítať a filtrovať požiadavky od robotov

Google Maps

Marketingové

Použitie

Google Maps používame na zobrazenie máp. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Google Mapssvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Marketingové

Meno
Expirácia
vyprší okamžite
Funkcia
Získať IP adresu

Vimeo

Štatistické

Použitie

Vimeo používame na zobrazenie videa. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Vimeosvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Štatistické

Meno
Expirácia
10 minút
Funkcia
Uchovávať a sledovať dosah publika
Meno
Expirácia
2 roky
Funkcia
Uchovávať históriu používania

YouTube

Marketingové

Použitie

YouTube používame na zobrazenie videa. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si YouTubesvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Marketingové

Meno
Expirácia
relácia
Funkcia
Uchovávať údaje o polohe
Meno
Expirácia
6 mesiacov
Funkcia
Zaistiť zobrazovanie reklám alebo opätovné zacielenie
Meno
Expirácia
relácia
Funkcia
Ukladať a sledovať interakcie
Meno
Expirácia
8 mesiacov
Funkcia
Uchovávať používateľské predvoľby

Instagram

Marketingové

Použitie

Instagram používame na zobrazenie najnovších sociálnych príspevkov a/alebo tlačidiel na zdieľanie na sociálnych sieťach. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Instagramsvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Marketingové

Meno
Expirácia
1 rok
Funkcia
Uchovávať frekvenciu zobrazovania reklám

Google Tag Manager for Wordpress

Štatistické

Použitie

Google Tag Manager for Wordpress používame na štatistiky webových stránok. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Tieto údaje nie sú zdieľané s tretími stranami.

Štatistické

Meno
Expirácia
1 rok
Funkcia
Ukladať a sledovať interakcie

Complianz

Funkčné, nutné

Použitie

Complianz používame na správa súhlasu so súbormi cookie. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Tieto údaje nie sú zdieľané s tretími stranami. Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Complianzsvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Funkčné, nutné

Meno
Expirácia
365 dní
Funkcia
Uchovávať ID prijatých zásad súborov cookie
Meno
Expirácia
365 dní
Funkcia
Uchovávať informácie o tom, že bol banner cookie zatvorený
Meno
Expirácia
365 dní
Funkcia
Uchovávať predvoľby súhlasu so súbormi cookie
Meno
Expirácia
365 dní
Funkcia
Uchovávať predvoľby súhlasu so súbormi cookie
Meno
Expirácia
365 dní
Funkcia
Uchovávať predvoľby súhlasu so súbormi cookie
Meno
Expirácia
365 dní
Funkcia
Uchovávať predvoľby súhlasu so súbormi cookie
Meno
Expirácia
365 dní
Funkcia
Uchovávať predvoľby súhlasu so súbormi cookie
Meno
Expirácia
365 dní
Funkcia
Uchovávať informácie o súboroch cookie, ktoré boli na webe zistené

Automattic

Štatistické

Použitie

Automattic používame na vývoj webových stránok. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Automatticsvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Štatistické

Meno
Expirácia
30 minút
Funkcia
Poskytnúť rôzne funkcie naprieč stránkami

Google Ads

Štatistické

Použitie

Google Ads používame na reklama. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Google Adssvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Štatistické

Meno
Expirácia
90 dní
Funkcia
Uchovávať a počítať zobrazenie stránok

Účel čakajúceho vyšetrovania

Meno
ads/ga-audiences
Expirácia
Funkcia

Slider Revolution

Účel čakajúceho vyšetrovania

Použitie

Slider Revolution používame na dizajn webových stránok. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Tieto údaje nie sú zdieľané s tretími stranami.

Účel čakajúceho vyšetrovania

Meno
Expirácia
Funkcia

WPML

Funkčné, nutné

Použitie

WPML používame na správa prekladov. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Tieto údaje nie sú zdieľané s tretími stranami.

Funkčné, nutné

Meno
Expirácia
relácia
Funkcia
Získať informácie o tom, či je možné umiestniť súbory cookie

Active Campaign

Účel čakajúceho vyšetrovania

Použitie

Active Campaign používame na marketingová automatizácia (automatizovaný email marketing). Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Active Campaignsvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Účel čakajúceho vyšetrovania

Meno
prism_*
Expirácia
Funkcia

Rôzne

Účel čakajúceho vyšetrovania

Použitie

Zdieľanie údajov

Zdieľanie údajov prebieha vyšetrovanie

Účel čakajúceho vyšetrovania

Meno
loglevel
Expirácia
Funkcia
Meno
Expirácia
Funkcia
Meno
reprizo_post_read
Expirácia
Funkcia
Meno
PAPVisitorId
Expirácia
Funkcia
Meno
Expirácia
Funkcia
Meno
Expirácia
Funkcia
Meno
Expirácia
Funkcia
Meno
aam-subject
Expirácia
Funkcia
Meno
iberezansky3DFlipBookEdit
Expirácia
Funkcia
Meno
hs-beacon-2321116f-e474-45a7-b04d-0950420ff894-shown-animation
Expirácia
Funkcia
Meno
appearance_page_xltab_last_tab
Expirácia
Funkcia
Meno
phantom.contentScript.ethProviderOptions
Expirácia
Funkcia
Meno
lastExternalReferrer
Expirácia
Funkcia
Meno
lastExternalReferrerTime
Expirácia
Funkcia
Meno
cmplz_user_data
Expirácia
365 dní
Funkcia
Meno
wpEmojiSettingsSupports
Expirácia
Funkcia
Meno
cmplz_id
Expirácia
365 dní
Funkcia
Meno
wp_lang
Expirácia
Funkcia
Meno
cmplz_saved_categories
Expirácia
365 dní
Funkcia
Meno
cmplz_saved_services
Expirácia
365 dní
Funkcia


Dúfame, že sa tým pre Vás veci vyjasnili, a ako už bolo spomenuté, ak existuje niečo, pri čom si nie ste istí, či to potrebujete alebo nie, je zvyčajne bezpečnejšie nechať súbory cookies povolené pre prípad, že by komunikovali s niektorou funkciou našej webovej lokality. Ak máte stále záujem o viac informácií, môžete nás kontaktovať prostredníctvom niektorého s nami preferovaných spôsobov.

KDE NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či žiadosti týkajúce sa používania Vašich osobných údajov, alebo ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a súboroch cookies, kontaktujte nás na tejto e-mailovej adrese:   info@zeenworld.com    alebo pomocou kontaktných údajov uvedených v sekcii  Kontaktujte nás. Vaše otázky a návrhy týkajúce sa tohto vyhlásenia uvítame.

10. Záverečné ustanovenia

Odosielaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami na ochranu osobných údajov, a že ich prijímate.

Svoj súhlas (prejav slobodnej vôle)  prejavíte zaškrtnutím políčka   

,, súhlasím ” prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste prijali v plnom  rozsahu  podmienky ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach, o čom Vás informuje prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 20.01.2020

príloha č.1

Odvolanie súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

 v zmysle čl. 7 ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Prevádzkovateľ: ZEEN WORLD s. r. o.

Sídlo spoločnosti: Palánok 1, 949 01 Nitra, Slovakia

IČO: 55 835 350

E-mail: info@zeenworld.com

Zapísaný:

Dolu podpísaný /-á (dotknutá osoba): Meno a priezvisko: ………………………………………………………………….

Adresa: ………………………………………………………………….

Číslo OP: …………………………………

Rodné číslo: …………………………………

E-mail: …………………………………

Súhlas odvolávam na spracúvanie svojich osobných údajov Prevádzkovateľom pre všetky účely vymenované nižšie:

1. …………………………………………………………………………………………………………..

 2. …………………………………………………………………………………………………………..

 3. …………………………………………………………………………………………………………..

Beriem na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracúvané na archivačné a štatistické účely.

 V ……………………………… dňa ……………………………..

podpis dotknutej osoby: …………………………………..

príloha č.2

ŽIADOSŤ O OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba má, v zmysle čl. 16 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov  právo bez zbytočného odkladu na opravu nesprávnych osobných údajov, prípadne doplnenia neúplných osobných údajov Prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ: ZEEN WORLD s. r. o.

Sídlo spoločnosti: Palánok 1, 949 01 Nitra, Slovakia

IČO: 55 835 350

E-mail: info@zeenworld.com

Zapísaný:

dotknutá osoba Meno a priezvisko: ………………………………………………………………….

Adresa: ………………………………………………………………….

Číslo OP: …………………………………

Rodné číslo: …………………………………

E-mail: …………………………………

V zmysle vyššie uvedeného si dovoľujem Vašu spoločnosť požiadať, o OPRAVU / DOPLNENIE mojich osobných údajov. Text požadovanej opravy, príp. požadovaného doplnenia osobných údajov: ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chcem Vás tiež požiadať o písomné oznámenie, akým spôsobom bola moja žiadosť vybavená.

 V ……………………………… dňa …………….

Za žiadateľa – dotknutú osobu

………………………………………..

(titul, meno a priezvisko)

ŽIADOSŤ O VÝMAZ OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTEJ OSOBY PREVÁDZKOVATEĽOM

Dotknutá osoba má, v zmysle Čl. 17 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov  právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak sú splnené dôvody definované v Čl. 17 ods. 1 písm. a) až f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Prevádzkovateľ: ZEEN WORLD s. r. o.

Sídlo spoločnosti: Palánok 1, 949 01 Nitra, Slovakia

IČO: 55 835 350

E-mail: info@zeenworld.com

Zapísaný:

Žiadateľ – dotknutá osoba

 Meno a priezvisko: ………………………………………………………………….

Adresa: ………………………………………………………………….

Číslo OP: …………………………………

Rodné číslo: …………………………………

 E-mail: …………………………………

V zmysle vyššie uvedeného si Vás, ako Prevádzkovateľa spracúvajúceho moje osobné údaje, dovoľujem požiadať o výmaz všetkých osobných údajov, ktoré sa týkajú mojej osoby. Chcem Vás tiež požiadať o písomné oznámenie, akým spôsobom bola moja žiadosť vybavená.

V ……………………………… dňa ……………. .

 Za žiadateľa – dotknutú osobu ………………………………………..

( titul, meno a priezvisko)

ŽIADOSŤ O OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTEJ OSOBY PREVÁDZKOVATEĽOM

Dotknutá osoba má, v zmysle Čl. 18 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov ktoré sa jej týkajú, ak ide o jeden z prípadov uvedených v Čl. 18 ods. 1 písm. a) až d) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Prevádzkovateľ: ZEEN WORLD s. r. o.

Sídlo spoločnosti: Palánok 1, 949 01 Nitra, Slovakia

IČO: 55 835 350

E-mail: info@zeenworld.com

Zapísaný:

Žiadateľ – dotknutá osoba Meno a priezvisko: .…………………………………………………………………

Adresa: ………………………………………………………………….

Číslo OP: …………………………………

Rodné číslo: …………………………………

E-mail: …………………………………

 V zmysle vyššie uvedeného si Vás ako Prevádzkovateľa dovoľujem požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa týkajú mojej osoby. Chcem Vás tiež požiadať o písomné oznámenie, akým spôsobom bola moja žiadosť vybavená.

V ……………………………… dňa ……………. .

Za žiadateľa – dotknutú osobu ………………………………………..

(titul, meno a priezvisko)

ŽIADOSŤ O PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTEJ OSOBY NA ĎALŠIEHO PREVÁDZKOVATEĽA

Dotknutá osoba má, v zmysle Čl. 20 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi a má tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli bránil, ak sú splnené podmienky definované v Čl. 20 ods. 1 písm. a) a b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Prevádzkovateľ: ZEEN WORLD s. r. o.

Sídlo spoločnosti: Palánok 1, 949 01 Nitra, Slovakia

IČO: 55 835 350

E-mail: info@zeenworld.com

Zapísaný:

Žiadateľ – dotknutá osoba Meno a priezvisko: ………………………………………………………………….

Adresa: ………………………………………………………………….

Číslo OP: …………………………………

Rodné číslo: …………………………………

E-mail: …………………………………

V zmysle vyššie uvedeného si vás ako Prevádzkovateľa dovoľujem požiadať o prenos všetkých osobných údajov, ktoré sa týkajú mojej osoby, na ďalšieho (nového) prevádzkovateľa, ktorého definujem nižšie.

Nový Prevádzkovateľ:

 Obchodný názov: ………………………………………………………………….

 Sídlo spoločnosti: ………………………………………………………………….

 IČO: …………………………………

E-mail: …………………………………

Zapísaný: v ………………………………………….., oddiel: …., vložka č.: …………..

 Zodpovedná osoba: ………………………………………………………………….

Chcem Vás tiež požiadať o písomné oznámenie, akým spôsobom bola moja žiadosť vybavená.

V ……………………………… dňa ……………. .

Za žiadateľa – dotknutú osobu ………………………………………..

(titul, meno a priezvisko)

príloha č.3

NAMIETANIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTOU OSOBOU

 Dotknutá osoba má, v zmysle Čl. 21 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ,vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.

Prevádzkovateľ: ZEEN WORLD s. r. o.

Sídlo spoločnosti: Palánok 1, 949 01 Nitra, Slovakia

IČO: 55 835 350

E-mail: info@zeenworld.com

Zapísaný:

Žiadateľ – dotknutá osoba

 Meno a priezvisko: ………………………………………………………………….

Adresa: ………………………………………………………………….

Číslo OP: …………………………………

Rodné číslo: …………………………………

E-mail: …………………………………

V zmysle vyššie uvedeného si dovoľujem namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týkajú mojej osoby. Nižšie uvádzam svoje dôvody.

Chcem Vás tiež požiadať o písomné oznámenie, akým spôsobom bola moja vec vybavená.

V ……………………………… dňa ……………. .

Za žiadateľa – dotknutú osobu ………………………………………..

(titul, meno a priezvisko)

Naši distribuční partneri

Copyright © 2020 ROAL group. Webstránku vytvoril:  Chillix – reklamné štúdio